O charakterze Raka

Miłosława Krogulska, Izabela Podlaska

Zodiakalne Raki to osoby troskliwe i sympatyczne. Chcą aby świat był bezpieczny i pełen przyjaznych ludzi.

Patronem Raków jest Księżyc, żywiołem woda.

Emocje i uczucia są dla Raków tak samo ważne jak intelekt. Trudno Raki oszukać - nie ufają samym słowom i bacznie przyglądają się światu. Przedstawiciele tego Znaku kierują się sercem, a przeczucia pozwalają im uniknąć wielu niebezpieczeństw.

Bezpieczeństwo i możliwość wyrażania pełni swoich uczuć są dla Raków najważniejsze. Śmiech i arogancja ranią je i zniechęcają. Mają Raki wielu oddanych przyjaciół, a ludzie często powierzają im swoje troski i sekrety. Prawdziwe oparcie i zaufanie znajdują jednak dopiero w rodzinie.

Wyróżnia Raki wspaniała, fotograficzna wręcz pamięć i talent artystyczny. Potrafią upiększać życie, świetnie gotują i są wspaniałymi opiekunami. Do dzieci, chorych i potrzebujących opieki podchodzą z cierpliwością i miłością. Nie wywyższają się ponad innych oraz potrafią słuchać. Sprzyjają im zawody związane z psychologią oraz zaspakajaniem duchowych potrzeb innych. Trudno zwieść Raki pustymi komplementami czy pochlebstwami.

Nie lubią Raki bezpośredniej odpowiedzialności, stąd raczej wolą doradzać niż rządzić. Publiczne popisy i występy są obce ich naturze. Bywają bardzo nieśmiałe i łatwo się obrażają. Grzeczność i uprzejmość jest dla nich bardzo ważna. Bywają konserwatywne: zasady i reguły łamią rzadko. Lubią święta i bronią rodzinnych tradycji. Szanują własną religię oraz przekonania innych.

W miłości szukają ciepła i zaufania. Raki boją się odrzucenia, stąd posądzane bywają o nieśmiałość i niezdecydowanie. Aby zdobyć wymarzoną osobę nie cofną się przed niczym, gotowe są czekać i snuć misterne plany. Gdy już osiągną swój cel są wierne, czułe i bardzo troskliwe. Często jednak uzależniają od siebie partnera lub stosują szantaż emocjonalny. Jako rodzice bywają Raki nadopiekuńcze. Przedstawiciele tego Znaku są bardzo romantyczni, pamiętają o rocznicach i prezentach.

Sławne Raki:

Marcel Proust, Jean Paul Sartre, Jan Matejko, Czesław Miłosz, George Sand, Jan Machulski, Gina Lollobrigida, Wojciech Jaruzelski, Janusz Korczak.


Więcej horoskopów dla Raka

NowoÂści wydawnicze

Kwartalnik Tarocista nr 20W 20. numerze "Tarocisty" zapoznasz siê z symbolik¹ dziewi¹tek, nauczysz siê odczytywaÌ alchemiczne znaczenie karty Hierofant oraz wró¿ebne interpretacje karty S³oùce. Prezentujemy równie¿ historiê Tarota Marsylskiego, najbardziej znanej talii w historii tarota. Proponujemy te¿ rozk³ady dla samotnych: Czas na mi³oœÌ, Sobie przeznaczeni i Druga szansa.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 13W 13 numerze kwartalnika "Astrologia Profesjonalna" znajduj¹ siê teksty o wielkich koniunkcjach w horoskopie urodzeniowym i w astrologii mun­dalnej, o niefortunnym po³o¿eniu Wenus, a tak¿e artyku³ na temat elekcji medycznych oraz przepo­wiednie polityczne siedemnastowiecznego astrolo­ga Williama Lilly'ego.

ZamĂłw aktualny numer

Kwartalnik Tarocista nr 19W 19. numerze "Tarocisty" przeczytasz o znaczeniu kart Gwiazda i Ksiê¿yc, zapoznasz siê z bogatym zwierzyùcem w Tarocie Thota, zapoznasz siê z pog³êbionymi znaczeniami tarotowych siódemek. Proponujemy równie¿ rozk³ady na nowe sytuacje: na pierwsz¹ randkê, now¹ pracê czy now¹ znajomoœÌ. Dowiesz siê, jakie litery i dŸwiêki przyporz¹dkowane s¹ wielkim arkanom, co mo¿e ci w medytacji z kartami.

ZamĂłw aktualny numer